fbpx

Skatterepresentasjon

Taxes in SpainVår skatterepresentasjonsavdeling tilbyr tjenester for folk som ikke bor i Spania men som eier eiendommer på spansk jord, samt for utenlandske fastboende eiere. Begge er underlagt en rekke uunngåelige skatteplikter overfor den spanske skatteetaten.

Det å utnevne en juridisk representant i Spania for å håndtere sine gjeldende skatteplikter har vist seg å være en klok beslutning for de fleste ikke-fastboende eiendomsbesittere og fastboende utlendinger.

I tillegg føler vi at det er viktig for våre kunder at de har en rask og direkte tilgang til en advokat ved eventuelt behov for assistanse angående noen aspekter ved spansk lov.

For mer informasjon, se SWEET HOME.

Ikke-fastboende

Skatteplikt for ikke-fastboende eiere av fast eiendom

Som en ikke-fastboende og eier av en eiendom i Spania må du være klar over at du er forpliktet til å betale visse skatter i dette landet.

STATSSKATT:

Skatten forfaller uansett, uavhengig av om eiendommen brukes ofte eller holdes tom.

Personlig inntektsskatt (I.R.P.F.)

Uavhengig av om fast eiendom er leid eller ikke, må man som ikke-fastboende betale inntektsskatt for eventuell inntekt. Men skatteberegningen er forskjellig avhengig av om de er leid eller ikke.

IKKE LEIDE URBANE BYGNINGER

  • Ikke-fastboende skatteytere som er innehavere av urbane bygninger, enten de bruke bygningen selv eller ikke, er pålagt å betale inntektsskatt for ikke-fastboende, selv om de ikke er utleide. Inntekten er generelt sett beregnet ved å ta hensyn til bygningens takstverdi eller «valor catrastral» (ved å bruke ulike satser ifølge rådhusets revisjoner). Skattesatsen på inntekt er dermed beregnet til 24,75 %.
  • Denne skatten er forholdsmessig beregnet for de dagene du er eier av eiendommen i løpet av det påløpte året.
  • Skatt betales etterskuddsvis på årlig basis.
  • Etter å ha tatt i betraktning alle disse fakta, vil din advokat kunne avgjøre hvilke som er de nøyaktige verdiene som skal brukes.
  • Betalingsperioden gjelder fra 1. januar til 31. desember hvert år, og betalt skatt tilsvarer det foregående kalenderåret.
  • Man betaler direkte til skattekontoret. Det er ingen mulighet for å sette opp en direkte belastning for betaling av denne skatten. Det er eierens plikt, gjennom advokat hans, å fylle ut selvangivelsen og ta den med til den spanske statskassen.

UTLEIDE BYGNINGER.

Inntjeningen beregnes ved å ta BRUTTOINNTEKTEN som er mottatt fra leietaker. NOEN UTGIFTER KAN TREKKES FRA (boliglånrenter, lokale satser, fellesskapsutgifter osv.). SPØR OSS GJERNE OM INFORMASJON.

Den gjeldende satsen er 24 %.

Dersom eiendommen har vært utleid for bare en del av året, er det nødvendig å foreta forholdsmessig beregning på hvilken del som tilsvarer inntekter generert fra utleie og hvilken del som tilsvarer inntekter generert fra «eierens direkte bruk».

LOKALE SKATTER:

Skatt på fast eiendom.

Dette er en direkte skatt basert på verdien av huset. Dette er kjent som LOKALE RATER, EIENDOMSSKATT eller IBI (og «SUMA BILL» i Alicante-området). Alle disse navnene betyr det samme. Hvert byråd bestemmer hvilken prosentsats som skal brukes på jordebok-verdien av eiendommen. Byrådene øker skatteverdien hvert år ut fra den gitte prosentdelen fra regjeringen i nasjonalbudsjettet.

Dette er også en årlig skatteavgift og det er mulighet for – noe som anbefales sterkt – å sette opp en direkte debetbelastning.

Personen som er eier av eiendommen den 1. januar er ansvarlig for betaling av denne skatten. Som et eksempel, selv om du selger din eiendom den 5. februar vil du fortsatt være ansvarlig for den totale betalingen av de lokale satsene.

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET ER VELDIG VIKTIG AT DU ER OPPDATERT OM DE GJELDENDE BETALINGER AV BÅDE STATLIGE OG LOKALE SKATTER, ELLERS KAN DU OPPLEVE Å FÅ BANKKONTOEN DIN FROSSET PÅ GRUNNN AV UBETALTE SKATTEREGNINGER.

Fastboende

Skatteplikt for fastboende utlendinger i Spania

Hvis du bor i Spania mer enn 183 dager i året, betraktes du skattemessig som en spansk fastboende.

Hvis dette er tilfellet, er du forpliktet til å erklære alle dine inntekter – uavhengig av stedet hvor denne er generert eller betalt – i Spania.

En feil oppfatning er ofte spredt blant fastboende utlendinger: «Min pensjon er allerede beskattet hjemme så jeg trenger ikke levere noen selvangivelse i Spania».

Ingenting er lengre unna sannheten! Du er forpliktet til å betale inntektsskatt i bostedslandet.

Denne saken er nøye regulert av DOBLE SKATTEAVTALER inngått mellom Spania og forskjellige land (Storbritannia, Irland osv.).

Det er derfor klart vedtatt at inntektsskatt må kun betales i bostedsstaten. Det er et unntak: dersom ytelsene fra folketrygden er fra lokale eller sentrale myndigheter (militæret, politivesenet, brannvesenet, lærere…), kan det bare skattlegges i hjemlandet.

Har du tenkt å betale dobbelt for den samme inntekten? Ikke i det hele tatt. Utlendinger må sende inn en søknad om unntak i hjemlandet, eller kreve tilbakebetaling av eventuell inntektsskatt som er betalt i hjemlandet. Dette skjemaet kalles FD9.

I Spania er skatteåret det samme som kalenderåret og betales etterskuddsvis. Innlevering av selvangivelsen foregår fra mai til juni, og i motsetning til i andre land, må enkeltpersoner fullføre og innlevere sine egne selvangivelser.

Det er svært viktig at du spør din advokat om å sjekke om du er forpliktet til å innlevere selvangivelsen, eller om du er fritatt dersom inntekten er for lav.

Call Now Button